Allmänt

Tvistens Frikyrkoförsamling

Allmänt


Tvistens Frikyrkoförsamling tillhör Evangeliska Frikyrkan (EFK) som är ett samfund bildat genom sammanslagning av tre äldre samfund. Se under ”Om oss – Historik”.


Samfundet består av samverkande men helt självständiga församlingar. Det innebär att samtliga beslut som rör församlingen fattas av dess medlemmar.


Församlingen är på samma gång en andlig och en juridisk enhet. Detta kommer till uttryck genom att reglerna för församlingens verksamhet uttrycks dels i stadgar, dels i en församlingsordning.


Stadgarna föreskriver vilka praktiska regler som hör samman med församlingen som en juridisk person. Det gäller val till olika poster, hur beslut fattas, hur verksamheten redovisas etc.


Församlingsordningen beskriver och reglerar församlingen ur ett andligt perspektiv. Här beskrivs till exempel församlingens uppgift, dopsyn, medlemskap, ledarskap liksom synen på det kristna äktenskapet.

För detaljer, se under respektive flik.