Sv. Missionsrådet

Tvistens Frikyrkoförsamling

Svenska Missionsrådet SMR


Svenska Missionsrådet är ett samarbetsorgan mellan ett antal misionsorganisationer i Sverige. Här delar man erfarenheter och samtalar om frågeställningar, hämtar råd och stöd med mera. SMR är även en viktig länk till biståndsorganet SIDA från vilket man förmedlar ekonomiskt stöd till olika projekt

i missionsländerna.


Inom SMR finns 34 medlemsorganisationer varav Evangeliska Frikyrkan EFK är en.


SMR har över hundraårig historia. 1912 hölls en missionskonferens i Sverige, där Allmänna Svenska Missionskonferensens Arbetskommitté bildades. Kommittén ändrade 1922 sitt namn till Svenska missionsrådet. Sedan bildandet 1912 har arbetet pågått oavbrutet.


SMR har ett så kallat ramavtal med det statliga svenska biståndsorganet SIDA. Ett ramavtal innebär att man är en långsiktig partner till Sida inom det svenska utvecklingssamarbetet. SMR är idag en av SIDAS 15 ramorganisationer.


SMR har som sin strategi att prioritera tre områden:


1.Teologisk reflektion: Att vår kristna identitet måste påverka och synas i det vi gör.


2.Religion och utveckling: Den kristna trons betydelse i ett utvecklingsarbete


3.Utvecklingssamarbete: Samverkan med Sida liksom alla medlemsorganisationer.


Ytterligare information liksom kontaktuppgifter hittar du på Svenska Missionsrådets hemsida som du når under fliken ”Länkar”.