Stadgar

Tvistens Frikyrkoförsamling

Stadgar för

Tvistens Frikyrkoförsamling


Antagna vid årsmöte 2004-01-18

med ändringar 2008-03-30 och

2008-05-14.


§ 1.Namn

Församlingens namn är Tvistens Frikyrkoförsamling§ 2.Relationer

Församlingen arbetar i samverkan med Evangeliska Frikyrkan§ 3.Uppgift

Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra evangeliet om Jesus Kristus känt, trott och efterföljt i världen.§ 4.Medlemskap

Medlemskap regleras av församlingsordningen.

Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.§ 5.Andelsrätt / skyldighet

Medlem äger icke på grund av sitt medlemskap i församlingen någon rätt till dess fasta eller lösa egendom. För församlingens förbindelser svarar endast dess tillgångar.§ 6. Organisation

Bestämmanderätten i frågor som rör församlingen, dess verksamhet och egendom utövas av församlingen själv. Församlingens beslutande organ är årsmötet och församlingsmötet. Dess beredande och verkställande organ är styrelsen.


Församlingens verksamhet regleras i stadgar och församlingsordning.§ 7.Valberedning

Valberedning utses av ordinarie årsmöte. Den består av sammankallande (i regel den som suttit längst period), ytterligare två ledamöter samt en suppleant. Ordinarie ledamöter väljs på tre år och kan därefter ej omedelbart omväljas. En ordinarie ledamot utses årligen (vanligen föregående års suppleant).

 

§ 8.Beslut

Vid årsmöte eller annat församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt kan endast utövas av närvarande medlemmar. Rösträtten kan inte överlåtas.


All röstning sker med acklamation om inget annat begärs.


Beslut företas enligt majoritetsprincipen, där inte något annat är särskilt stadgat. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val där lottning företages.


Årsmötet och församlingsmötet beslutar i frågor som hänskjutits dit av styrelsen. Enskild medlem som önskar ta upp frågor av större vikt inlämnar dessa minst två veckor i förväg till styrelsen som sedan har att förbereda ärendet.§ 9.Årsmöte

Årsmötet hålls inom tre månader efter räkenskapsårets slut på den dag som beslutas av styrelsen. Årsmötet kungörs minst tre veckor i förväg genom pålysning i offentlig gudstjänst, anslag i församlingslokalen, genom församlingsblad och/eller genom annons i dagspressen.


Avsägelser skall vara skriftligen inlämnade till valberedningen minst två månader före årsmötet.


I årsmötet behandlas följande ärenden:

a)val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet

b)val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

c)fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

d)styrelsens verksamhetsberättelse

e)kassörernas förvaltningsberättelser

f)revisorernas berättelse

g)fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassörer

h)fastställande av budget för kommande år

i)Val av styrelse

j)Val av kassör för Ungdomskassan

k)Val av två revisorer och en revisorsuppleant

l)Val av ledare och övriga funktionärer för församlingens olika verksamhetsgrenar.

m)Val av valberedning och sammankallande för denna

n)Till årsmötet inkomna ärenden§ 10.Extra årsmöte

Extra årsmöte/årsmöten hålls då föreståndare/pastor, styrelse, revisorer eller minst en tiondel av församlingens medlemmar så begär.

Extra årsmöte kungörs minst tre veckor i förväg genom pålysning i offentlig gudstjänst, anslag i församlingslokalen, genom församlingsblad och/eller genom annons i dagspressen.


I extra årsmöte behandlas endast särskilda frågor av större vikt såsom ändring av stadgar, ändring av församlingsordning, samgående med annan församling, upplösning av församlingen etc.


Mellan ordinarie årsmöte och ett eller flera extra årsmöten ska förflyta en tid av minst en månad.§ 11.Församlingsmöten

Församlingsmöten hålls minst fyra gånger per år på tid som styrelsen bestämmer, eller då föreståndare/pastor, revisorer eller minst en tiondel av församlingens medlemmar så begär. Vid församlingsmöten förs protokoll


Församlingsmötet kungörs minst sex dagar i förväg genom pålysning i offentlig gudstjänst, anslag i församlingslokalen, genom församlingsblad och/eller genom annons i dagspressen.


I följande fall skall församlingsmötet meddelas minst tretton dagar i förväg och ärendets art anges i meddelandet:


a)Fråga om kallelse eller uppsägning av pastor eller annan församlingsanställd

b)Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt.

c)Större ekonomiskt åtagande (över ett basbelopp)

d)Andra angelägenheter av särskild vikt.§ 12. Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av fem eller sju ordinarie ledamöter: ordförande, kassör och ytterligare tre eller fem ledamöter samt en eller två suppleanter. Styrelsen utser vid ett konstituerande sammanträde vice ordförande, sekreterare samt övriga funktioner som anses lämpliga.


Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt i övrigt då församlingsföreståndaren/pastorn eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Protokoll skall föras.


Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas enligt majoritetsprincipen. Vid lika röstetal äger ordföranden eller i dennes frånvaro vice ordföranden utslagsröst.Styrelsens uppgift är att

a)tillsammans med pastor/föreståndare, äldste och diakoner planera och leda församlingens arbete

b)förbereda de ärenden som ska föreläggas församlingen

c)verkställa församlingens beslut.

d)juridiskt företräda församlingen, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att äganderätten är lagligt tryggad, handha församlingens ekonomiska angelägenheter samt föra räkenskap över dessa

e)årligen, minst en vecka före församlingens årsmöte, till revisorerna överlämna förvaltnings- och verksamhetsberättelse för det gångna året.§ 13.Församlingens firma

Församlingens firma tecknas av den eller de som församlingen utser. 

§ 14.Ekonomiskt ansvar

Styrelsen får inte utan församlingens medgivande i varje särskilt fall förvärva eller försälja fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av större omfattning (över ett fjärdedels, basbelopp).§ 15. Församlingens talan

Församlingens talan i angelägenheter som kommer under domstols prövning eller annan myndighets behandling förs av den som styrelsen därtill förordnar.§ 16. Samgående med annan församling

Skulle samgående med annan församling ske går alla tillgångar över till den nya, gemensamma församlingen.


För beslut om samgående fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande årsmöten, röstar för beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.§ 17. Upplösning av församlingen

Upplöses församlingen ska all dess egendom med full äganderätt övergå till Evangeliska Frikyrkan.


För beslut om upplösning fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande årsmöten, röstar för beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.§ 18.Ändring av stadgar och/eller församlingsordning

Förslag om ändring av stadgar och/eller församlingsordning skall lämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget utlåtande, överlämna förslaget till församlingen.


För ändring av stadgarna och/eller församlingsordningen fordras att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande årsmöten röstar för beslutet. Mellan mötena ska en tid av minst en månad förflyta.