Församlingsordning

Tvistens Frikyrkoförsamling

Församlingsordning

Tvistens Frikyrkoförsamling


Namn

Församlingens namn är Tvistens frikyrkoförsamling.


Församlingens grund

Församlingen är en Guds skapelse och har sin grund i Kristus.


Uppgift

Församlingens yttre verksamhet syftar till att evangelium blir förkunnat till omvändelse och personlig tro enligt missionsbefallningen i Matt 28:19-20. Församlingens inre verksamhet skall främja medlemmarnas tillväxt i tron och Gudsgemenskapen liksom den inbördes kärleken.


Dopsyn

Församlingen predikar och praktiserar det baptistiska dopet, det vill säga ett dop genom nedsänkning, efter omvändelse och tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.


Medlemskap

Medlemskap i församlingen beslutas av församlingsmötet efter begäran. Det grundar sig på en personlig tro på Jesus Kristus som Herre och frälsare samt en klart uttalad vilja att leva i enlighet med Bibelordet och att verka i enlighet med församlingens stadgar och församlingsordning.


Förtroende och respekt

Medlemmarna i församlingen ska visa förtroende för och respekt mot varandra. De ska, i enlighet med Bibelns budskap, ”tänka och tala väl om varandra och tyda allt till det bästa”. Samtidigt har varje medlem ett ansvar för sig själv.


Ledarskap

Församlingens ledning utövas av dess pastor/föreståndare, äldste, diakoner och styrelse.


Tjänster

För ledande uppgifter inom församlingen skall Bibelns undervisning om kvalifikationer beaktas.


Föreståndare

Församlingens föreståndare är dess pastor eller annan församlingsmedlem i överensstämmelse med Bibelns ord enligt 1 Tim 3. Avskiljning sker efter församlingens prövning och sanktion.


Äldste

Församlingens äldste avskiljs efter församlingens prövning och sanktion med utgångspunkt från 1 Tim 3. Äldste har att tillsammans med pastorn leda församlingens arbete. På det sätt som bibelordet anvisar tjänar de i föredöme, med undervisning, förmaning, uppmuntran och själavård. De förkunnar Guds ord och utdelar nattvard. Ovillkorlig tystnadsplikt gäller för allt som de i tjänsten meddelas.


Diakoner

Församlingens diakoner avskiljs efter församlingens prövning och sanktion med utgångspunkt från 1 Tim 3. De tjänar med själavård och förbön, vid utdelning av nattvard och medverkar i gudstjänster och annan medlemsvårdande verksamhet. Ovillkorlig tystnadsplikt gäller för allt som de i tjänsten meddelas.


Gemenskap

Församlingens medlemmar bör i överensstämmelse med Guds ord i Ef 4:25 ff, med Jesu liv och person som förebild, leva i inbördes öppenhet, visa ett förlåtande sinnelag, i kärlek bära varandras bördor, bedja för varandra och i inbördes gemenskap främja varandras andliga tillväxt och helgelse. Var och en bör med frimodighet använda de nådegåvor man fått så att de kommer till nytta och uppbyggelse i hela församlingen. Medlemmar bör också se som sin uppgift att genom personliga vittnesbörd, i handling och ord, söka föra sina medmänniskor till tro på Kristus.


Församlingens verksamhet

Församlingens ledning och verksamhet bestäms på års- och församlingsmöten. Reglerna för detta finns i församlingens stadgar.


Ekonomi

Församlingens verksamhet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor. En välsignad rutin är att följa Bibelns modell med tiondegivande i det regelbundna offrandet. Insamling sker på församlingsmötet men församlingens post- eller bankgiro kan också användas. Den som så önskar kan genom testamente stödja församlingens inre eller yttre mission, byggnadsfond eller annat specificerat område i verksamheten.


Missionärer

Församlingen antar och utsänder missionärer både med egen administration och enligt ordning inom Evangeliska Frikyrkan. Församlingen beslutar självständigt i fråga om nya missionsåtaganden med beaktande av de förpliktelser som Evangeliska Frikyrkan har på sina missionsfält.


Det kristna äktenskapet

Församlingen vill slå vakt om äktenskapet såsom grund för samlivet mellan man och kvinna. Äktenskapets ordning är djupt grundat i Bibeln och det är en Guds gåva till hjälp och trygghet för två makar.  Ett kristet äktenskap tillhör både skapelseordningen (1 Mos 1:26-28) och Guds frälsningsordning (Ef 5:21-33). Äktenskapet konstitueras genom kärlek, vigselakt och samlevnad. Församlingen vill uppmuntra till äktenskap och medverka till en undervisning om Bibelns syn på förhållandet mellan man och kvinna.